Skip to main content

FAQ Narrative VR Lab

Below, we have listed a few frequently asked questions and their answers to help you submit your application.

Ansökningskriterier

Vem kan söka?

Kreatörer från alla konstnärliga fält som kan knytas till VR, scenkonstnärer, spelutvecklare, designers, filmare (fiktion eller dokumentär), författare, skådespelare, regissörer, konstnärer, scenografer etc.

 • Man kan söka enskilt eller i grupp.
 • Den sökande behöver inte ha en producent eller eget bolag.
 • Den sökande måste vara över 18 år och bosatt i Västra Götalandsregionen eller Region Halland.
 • Den sökande måste kunna prata och skriva på engelska då ansökan samt en del föreläsningar kan komma att vara på engelska.
 • Det är en fördel att du har egen firma eller kan fakturera genom ett bolag

Behöver man kunna jobba med VR för att vara med?

Du behöver inte jobba professionellt med VR idag för att kunna söka men bör ha en förståelse för tekniken bakom och dess förutsättningar.

Kan jag ha ett arbete vid sidan om/Hur mycket tid behöver man lägga på sitt projekt?

Ja, men det är en förutsättning att du kan lägga den tid som krävs för att ditt pilotprojekt kan genomföras. Det är även viktigt att du är på plats på Visual Arena under workshoparna för att ta del av den handledning som erbjuds hos oss.

Ska man ha med sig en färdig idé till labbet?

Ja, en färdig idé till själva piloten måste du ha. Det vill säga vad består piloten av och hur du tänker att du kan uppnå det. Däremot behöver inte projektidén i stort vara fullt utvecklad. Du behöver tex inte ha en handlingsplan eller budget till det stora projektet.

Du måste själv vara upphovsman till verket.

Application criteria

Who can apply?

Creators from all artistic fields that can be linked to VR: stage actors, game developers, designers, filmmakers (fiction or documentary), authors, actors, directors, artists, set designers, and so on.

 • Applications may be made individually or in groups.
 • The applicant does not need to have a producer, or their own company.
 • The applicant must be over the age of 18, and reside in Region Västra Götaland.
 • The applicant must be able to read and write in English, as the application and a number of lectures may be in English.
 • Having your own company or being able to invoice through a company is a plus.

Do you need to know how to work with VR to take part?

You don’t need to currently be working professionally with VR to apply, but you should have an understanding of the technology behind it and its requirements.

Can I have a job on the side? How much time do I need to put into my project?

You can, but being able to put the time needed into carrying out your pilot project is a requirement. It is also important that you attend the workshops at Visual Arena in order to make use of the mentoring we offer.

Do I need to have a finished idea for the lab?

Yes, you need to have a finished idea for the pilot itself. That is, what the pilot consists of and how you intend to achieve that. On the other hand, the project idea does not need to be fully developed. For example, you don’t need to have an action plan or a budget for the big project.

You must hold the copyright to the work.

  Contents of the application

  What must the application contain?

  • A careful description of the pilot that you want to develop. What it contains, intended length, XR genre, and so on. Max 2 A4 pages.
  • A basic description of the work as a whole. (You do not need to have a funding plan, budget and so on.)
  • Image reference
  • Biography/CV for the main creator, and producer if any. Your experiences that are relevant to this program should be indicated here (e.g. if you have programming experience in VR, games, theatre, film, design, art, and so on).

  You are welcome to also attach other material, such as links to motion picture material and the like, but this is not necessary. 

  What do we mean by pilot?

  In this case we mean a prototype, a sketch or a proof of concept. A clip of the larger intended work, in which the audience will get a taste of what it could become. It could be a scene from a longer work. A short sequence. A trailer. The pilot often answers the questions: What is the work about? Who is it about? The aesthetic choices, and so on.

  What do the people who are accepted into Narrative VR Lab receive?

  Support consists of access to technology, studio time, a workplace at Visual Arena, mentoring and SEK 40,000 to develop a short narrative work/pilot/prototype in VR.

  As part of the project, you will have access to advanced 360-degree cameras and the accompanying technology, studio time, and VR stations based on the needs of the respective projects, and we will help by appointing the relevant experts in order to carry out your project. The support is defined on a per-project basis in discussion with Visual Arena’s project managers. The support is calculated to be worth at least SEK 150,000 per project, of which SEK 40,000 in cash money for project expenses.

  Applicant creators and their teams, if any (e.g. actors, editors, and so on) will not be paid by Visual Arena.

  Assessment criteria

  The following criteria are important:

  • Artistic relevance in the story to be told, in relation to the new medium and the intended audience.
  • International relevance.
  • The creator’s personal involvement and motive in telling this particular story in VR.
  • Feasibility: does the creator have the ability to satisfactorily realize the pilot?

  Who selects the participating projects?

  A selection group consisting of partners in the project and experienced industry representatives. We strive for diversity among the members, who together must have a great deal of experience in storytelling and XR at an international level.

  Other

  Who owns the developed pilot?

  You do, as the copyright holder. Visual Arena and Lindholmen Science Park are, however, are entitled to show the pilot for marketing and informational purposes.

  What happens after the lab?

  You and your project will have developed to the level that it can be presented to funders for further production.

  Vad får du som antas till Narrative VR Lab?

  Stödet består av tillgång till teknik, studiotid, arbetsplats på Visual Arena handledning och 40000 kr för att utveckla ett kort narrativt verk/pilot/prototyp i VR.

  I projektet får du tillgång till avancerade 360-kameror och tillhörande teknik, studiotid och VR-stationer utifrån respektive projekts behov, och hjälper till att tillsätta relevant kompetens för att kunna genomföra ditt projekt. Stödet definieras per projekt i diskussion med Visual Arenas projektledare Stödet beräknas vara värt i storleksordning minst 150 000 kr per projekt, varav 40 000 kr kontant till projektets kostnader.

  Sökande kreatör med ev. team (tex skådespelare, klippare, etc) avlönas ej av Visual Arena.

  Bedömningskriterier

  Följande kriterier är viktiga:

  • Konstnärlig relevans i det som ska berättas i förhållande till det nya mediet och den tänkta publiken.
  • Internationell relevans
  • Kreatörens personliga engagemang och drivkraft att berätta just denna historia i VR
  • Genomförbarhet, har skaparen förmåga att genomföra piloten på ett tillfredsställande sätt?

  Vem väljer ut de deltagande projekten?

  Det gör en urvalsgrupp bestående av partners i projektet och erfaren branschrepresentant. Vi strävar efter att ha mångfald bland medlemmarna som tillsammans ska ha stor erfarenhet av storytelling och XR på en internationell nivå.

  Övrigt

  Vem äger piloten som utvecklas?

  Det gör du som upphovsperson. Visual Arena och Lindholmen Science Park har dock rätt att visa piloten i marknadsförings och informationssyfte.

  Vad händer efter labbet?

  Du och ditt projekt skall ha utvecklats till den nivån att det kan presenteras för finansiärer för vidare produktion.