Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Ta del av planerna för Frihamnen

3 februari 2016 18:00
Visual Arena, Lindholmen Science park, Lindholmspiren 5
Visualisering: White Arkitekter

Välkommen till samråds- och informationsmöte

Byggnadsnämnden har i december 2015 låtit upprätta ett förslag till detaljplan för området som ligger i Frihamnen. Planens syfte är att skapa förutsättningar för att låta stadskärnan växa över älven och för att knyta samman stadens norra och södra delar. Planens målbild är ca 3.750 bostäder och 2.500 arbetsplatser. Bebyggelsen ordnas runt mittbassängen och på Norra Frihamnspiren, en del av den kommande stadsparken ingår också i denna första etapp. Frihamnen ska kunna bli en del av den täta och stadsmässigt blandade innerstaden, med ett brett innehåll av arbetsplatser, service, socialt blandat boende, parker och god kollektivtrafik. Från låga hus till höga, från billiga hyreslägenheter till ägarlägenheter inom samma fastighet, från gratisaktiviteter till kommersiell handel. Finmaskighet ska prägla såväl den fysiska strukturen som innehållet. En ny stadspark, Jubileumsparken, och bostadsnära parker ska öka närheten till grönska för boende och verksamma. Kajer och vatten blir tillgängliga för alla. Funktioner och ytor samutnyttjas i så stor utsträckning som möjligt, dagvattenhanteringen delar ytor med park, skola och uteserveringar. Förslaget bygger på Älvstadens vision: Hela staden, Möta vattnet och Stärka kärnan. 

Vad är ett samråd? Samrådet är ett skede där du som medborgare kan tycka till om förslaget. När samrådstiden är slut bearbetas dina synpunkter och ett färdigt detaljplaneförslag tas fram och ställs ut för granskning. Du måste lämna skriftliga synpunkter senast i granskningsskedet annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen.