Hoppa till huvudinnehåll

Digital samverkansmiljö som stödjer stadsutveckling

onsdag, februari 24, 2021

Testbäddsprojektet Virtual Gothenburg Lab drivs av Visual Arena, som tillsammans med 25 parter bidrar till att utveckla användbarheten av Göteborgs Stads digitala tvilling. En viktig del av projektet är att genomföra fem pilottester och idag avslutades två av dem. Detta uppmärksammades vid en genomlysning, där pilotledarna berättade om både utmaningar och lösningar.

Virtual Gothenburg Lab är ett testbäddprojekt som undersöker hur man kan använda digitala tvillingar i stadsutveckling. Utöver att ta fram en testbäddsprocess och strukturer för datahantering innehåller projektet behovsstyrda pilottester. Pilottesterna genomförs i en samverkansmiljö där projektparter och Göteborgs Stad får möjlighet att utreda behov och utveckla tillämpningar av digitala verktyg. 

Under de senaste fyra månaderna har projektet konkretiserats, då två av piloterna genomförts. Under dagen var det dags att presentera dessa piloters arbete och se över vilka erfarenheter som är värdefulla att ta med i det fortsatta arbetet.

- Syftet med genomlysningen var att stanna upp halvvägs in i projektet och ställa frågan om vi är på rätt väg. Är det något vi behöver uppmärksamma innan vi går in i slutfasen med de tre sista piloterna? säger Monica Ek, projektledare för Virtual Gothenburg Lab.

Pilotprojekt: Centralenområdet

Centralenområdet kommer att vara ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden framöver. I framtiden ska stadsmiljön kännetecknas av ett rikt folkliv med fokus på kultur och grönområden. Samtidigt kommer Centralenområdet fortsatt att vara ett viktigt nav för bil- och kollektivtrafik.

För att i ett tidigt skede bedöma hur stadsmiljön upplevs ur olika perspektiv, såsom trygghet, trängsel och bullernivå, kan visualisering och interaktion vara ett kraftfullt verktyg för tjänstepersoner, beslutsfattare och medborgare.

Med den utgångspunkten startade pilotprojektet Centralenområdet sin process med att se hur man kan nyttiggöra Göteborgs digitala tvilling, med fokus på framför allt Trafikkontorets arbete. Vid genomlysningen presenterade pilotledaren Markus Nordström, AFRY, piloten som man har arbetat med i fyra månader.

Utmaningen:

  • Låta användare uppleva Centralenområdet på ett lekfullt sätt 
  • Kunna jämföra olika förslag på trafiklösningar i olika väderförhållanden
  • Enkel och effektiv användning
  • Integrera data från mjukvaror som används idag på Trafikkontoret

I simuleringar från spelmotorn Unreal Engine undersökte sedan pilotprojektet hur en virtuell och interaktiv miljö kunde stötta Trafikkontorets arbete med trafikplanering. 

I en demonstration visade Markus Nordström hur användaren kommer att kunna använda Unreal Engine och flytta på olika parametrar i realtid. Avatarerna rör sig i förhållande till dessa förändringar; bredd och placering av övergångsställen, placering av regnskydd och väderförhållanden. I den digitala tvillingen kan man exempelvis följa hur människor ändrar sitt beteende beroende på om det regnar eller är solsken. 

- Det som framför allt sticker ut här och som ingen annan gjort tidigare, är hur vädret påverkar den här typen av rörelse i stadsmiljön, säger Markus Nordström.

Övriga parter i piloten: Erik Uddgård från Berge, Thomas Wingate på RISE, Daniel Jungegård från Volvo Cars, Fredrik Larsson och Johan Karmalm på Trafikkontoret Göteborgs Stad.

Pilotprojekt: Stadens Siluett

Hur kan man designa och fatta beslut om framtida Göteborg och dess siluett? Göteborg växer och trycket är fortsatt stort på att få bygga, särskilt i de centrala delarna av staden. För att skapa rätt förutsättningar för laboration, analys och konsekvensbedömning behöver planering av bebyggelse ta hänsyn till stadens siluett i form av historia och karaktärsdrag. 

Det här har studerats i pilotprojektet Stadens Siluett, som också presenterade utmaningar och lösningar under dagens genomlysning. I samarbete inom piloten har sex parter tillsammans tittat på Göteborgs Stad och hur den digitala tvillingen kan berika arbetet med stadsplanering.

Genom att kartlägga olika aktörer via intervjuer kunde man se att samsyn mellan olika aktörer och kommunikation är helt avgörande.

- Det finns ett behov av ökad samsyn mellan intressenter samt en plattform för att kunna samarbeta mer effektivt. Prototyperna i den här piloten har syftat till att belysa möjliga lösningar för detta, säger pilotledare Nick Sakellariou från HiQ.

Prototyper med Unreal och Unity 

Som en del av pilotleveransen för Stadens Siluett har man skapat två prototyper som adresserar några av de utmaningar och möjligheter som iakttagits under pilotens gång. Man formulerade tre mål med pilotens prototyper:

  1. Effektivisera planarkitekternas kommunikation med stadsbyggnadsprocessens intressenter.
  2. Utvärdera hur pågående och framtida projekt i staden samspelar med varandra.
  3. Använda den digitala tvillingen för att skapa en länk mellan dåtid och nutid och framtid så att staden utvecklas i harmoni med dess historia.

För att skapa dessa prototyper inom piloten har man använt två teknikplattformar, Unreal 4 och Unity, och arbetat inom dessa mot den digitala tvillingen. Användaren kan åka runt i den digitala tvillingen av staden och utvärdera olika förslag, vilket föreslås underlätta beslutsprocessen för planarkitekter i dialog med bland annat exploatörer. 

Övriga parter i piloten: Erik Uddgård på Berge, Peter Wallberg från Atgis, Felix Gyllenstig Serrao på GöteborgsRegionen, Saxer Karlsson från Insert Coin, Thomas Wingate på RISE

Monica Ek summerar dagen

Visual Arenas projektledare Monica Ek är nöjd med dagens genomlysning och betonar vikten av kunskapsdelning som en viktig del av projektets fortsatta framgång.

 

Mer om Virtual Gothenburg Lab

  • Göteborgs Stad tar fram en digital tvilling, Virtuella Göteborg, som är en kopia av staden som vi ser när vi är ute och går på gatan - det vill säga den fysiska miljön. Genom testbäddsprojektet Virtual Gothenburg Lab, skapas en unik möjlighet att testa visuella, digitala och virtuella arbetssätt, med syfte att utveckla användbarheten av den digitala tvillingen. 
  • Arbetet med Virtual Gothenburg Lab fortsätter till slutet av 2021, då en slutpresentation kommer att ske.
  • Virtual Gothenburg Lab möjliggörs tack vare finansiering från Vinnova.

Officiell webbsida för Virtual Gothenburg Lab

Kontakt

Ta gärna kontakt med Visual Arenas projektledare Monica Ek om du vill höra mer om projektet eller piloterna.
E-post: monica.ek@lindholmen.se
Telefon: 0705-620216