Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Miljövisualisering i stadsmodeller

Osynliga miljövärden såsom luftföroreningar, buller, vind och solstrålning är svåra att presentera på ett begripligt sätt, och kan därmed vara svåra att greppa. Ett nytt samarbete mellan akademin, staden och näringslivet ska finna en metod för att enklare visualisera dessa miljövärden och därmed underlätta stadsplanering.

Film från pressmeddelandet: En flygtur skapad med TyrEngine i samarbete med Tyréns. TyrEngine kombinerar avancerad grafisk teknik från spelvärlden och visualiserar i 3D-miljö.

Digitala verktyg används alltmer i stadsplanering för simulering och visualisering av framtidsscenarier. Potentialen hos dessa verktyg anses vara hög, men för att kunna implementera dem behöver 3D-mediet utvecklas. Inom ett nytt samarbetsprojekt kommer designkoncept för visualisering att testas i en interaktiv 3D-modell, både i fågel- och gatuperspektiv. 

3D-modellen gör det möjligt att simulera data och flöden, samt föra dialog med människor. Modellen är framtagen av Tyréns med deras verktyg TyrEngine, i samverkan med Johanneberg Science Park, Chalmers och Göteborgs Stad.

Projektresultat kommer att kunna stödja dialoger mellan aktörer i planeringsprocesser. De kan även tillämpas på andra områden t.ex. hälsa, social jämlikhet, säkerhet och urbana rumsliga kvaliteter. Ett visuellt planeringsverktyg av detta slag kan också användas vid lokalt klimatarbete, t.ex. för att förutsäga olika scenarier kopplade till klimatologiska faktorer.

Projektet ”Dialogverktyg för visualisering av miljödata i stadsmodeller” leds av Tillämpad IT vid Göteborgs Universitet/Chalmers med finansiering från Formas riktade satsning Hållbart samhällsbyggande - femte utlysningen. Partners i projektet är Chalmers Arkitektur, Tyréns, Göteborgs Stad (Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret), samt Johanneberg Science Park.

 

miljovis_koncept.jpg

Hur kan man visualisera olika sorters miljödata på ett begripligt sätt? Bild: Beata Wästberg

 

Kontakt för frågor:
Projektledare Beata Wästberg 

Läs mer här.