Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Projekt & forskning

Visual Arena arbetar aktivt för att möjliggöra projekt genom att tillsammans med akademi, näringsliv och myndigheter utveckla och sprida kunskap om hur visualisering kan användas i befintliga och nya områden. 

Har du en idé, utmaning eller behov där visualisering skulle kunna ingå? Är du intresserad av att diskutera möjligheterna att kunna söka finansiering och starta ett projekt? Kontakta oss!

Aktuella projekt

Projekt

 • Förberedelseprojekt - testbädd för att möta samhällets utmaningar Läs mer

  Förberedelseprojektet ser på utformningen av en unik testbädd kopplad till stadens digitala information, med syftet är att identifiera behov, tillgängliggöra data och teknik samt utveckla och testa nya tillämpningar som bidrar till lösningar på samhällsutmaningar. Testbädden ska ta formen av en avancerad virtuell modell av staden, där data från olika aktörer kan kopplas samman och testas ihop, och därmed ge bättre möjlighet att fatta välgrundade beslut.

 • Framtidens Biograf Läs mer

  Pilotprojekt tillsammans med biograf Aftonstjärnan. Vi vill ta digitaliseringen av biografen ett steg längre. Tillsammans med Aftonstjärnan vill Visual Arena ta det bästa från biobesöket - att mötas och slå ihop det med det bästa från Virtual Reality (VR) -  att vara omgiven av filmen. Genom det här projektet vill vi undersöka hur digitaliseringens möjligheter kan utnyttja och utveckla biografkulturen och utforska en innovativt arrangörsmodell för visning av nya digitala upplevelser.

 • Narrative VR Lab Läs mer

  Narrative VR Lab är ett innovativt utvecklingsprojekt där vi undersöker de narrativa möjligheterna i XR, samt testar nya sätt att nå ut till publiken som är intresserad av berättelser. Syftet med projektet är utveckla kvalitativt VR-innehåll i Västra Götalandsregionen samt att stärka och inspirera deltagarna och övriga branschen med ny energi, ny kompetens och nya idéer kring användande av narrative XR.

 • Normkreativ visualisering i stadsutveckling Läs mer

  Under 2015-2016 genomfördes en förstudie, "Normkritisk visualisering i stadsutveckling", som visar att visualiseringar i stadsutvecklingsprocesser ofta är stereotypa gällande bl.a. ålder, genus, funktionsvariation och etnicitet, men den visar också på en potential att använda visualiseringar för att synliggöra och driva normkritiska perspektiv i stadsutvecklingsprocesser för att åstadkomma innovativa normkreativa lösningar.

Avslutade projekt

Projekt

 • SendSmart WP5 Visualisering Send:Smart

  Ett projekt för hållbara godstransporter i stadsmiljö
  Sendsmart är ett projekt som ska skapa hållbara godstransporter i stadsmiljö. De innovativa och hållbara lösningarna ska leda till minskad påverkan på klimat, bullernivå och människors hälsa. Resultatet blir samtidigt en mer attraktiv och konkurrenskraftig stad.

 • 3D-stadsmodell 1600-tal Läs mer

  Ett samverkansprojekt där man ska ta fram en virtuell modell av Göteborg från 1600-talet. Syftet är att ge Göteborgarna en bild av hur Göteborg såg ut med avseende på stadsbyggnad då staden grundades för att skapa en förståelse för historia och varför staden ser ut som den gör. Resultatet ska vara en verklighetstrogen 3D-modell som kan användas på flera olika sätt, t.ex. projiceras som en film på en skärm eller som virtuell modell, modellen kan också läggas upp på webben.

 • Digitalverkstan Läs mer

  Projektets syfte var att vidareutveckla mötesplatsen Lindholmen Science Park i allmänhet och Visual Arena i synnerhet, som en mötesplats för unga med intresse för innovation inomområdena IT, visualisering och spel. Mötesplatsen skulle förstärka förutsättningar för de unga i målgruppen att utveckla idéer som kan leda till nya företag och innovationer. Läs mer om projektet på Interactive Institutes Web.

  Projektet vidareutvecklades och Dataföreningen har arbetat vidare med konceptet och erbjuder nu barn och ungdom att på ett lekfullt och experimenterande sätt utforska digitalt skapande och programmering.

 • Go:smart SP4 Visualisering Go:Smart

  Projekt för utveckling av framtidens resetjänster. Den nationella arenanCloser har fått projektfinansiering från Vinnova för projektet Go:smart som ska utveckla och testa en innovativ mäklartjänst som underlättar och premierar hållbara resor i stadsmiljö. 

 • Monki R&D Läs mer

  Visual Arena har tillsammans med Interactive Institute och Monki beviljats ​​finansiering med 1 275 000 kr från VINNOVA för ett projekt inom utlysningen Öppen innovation och spetsanvändare.

 • Normkritisk visualisering - förstudie Läs mer

  En förstudie som ville undersöka den normkritiska forskning som har visat att visualiseringar av stads- och bostadsmiljöer ofta reproducerar stereotypa och begränsande föreställningar om ålder, genus, klass, etnicitet och funktionsvariation. I en förlängning vill man genom användningen av normkritiska metoder bidra till att fler människor känner sig inkluderade i utvecklingen av staden. Ett tiotal organisationer från hela stadsutvecklingsprocessen samverkade i förstudien som finansierades av Vinnova. Resultatet kommer tas vidare i fortsatta ansökningar för genomförandeprojekt.

Övriga projekt

I portalen www.visualizationprojects.se samlas och synliggörs de visualiserings- och VR-projekt som idag drivs i regionen och därigenom skapa en bättre möjlighet för samverkan. 

Portalen är gjord för att fyllas på löpande med projekt som pågår, eller är avslutade, och handlar om eller innehåller visualisering. Gå gärna själv in och lägg in ditt eget projekt eller om du saknar något. www.visualizationprojects.se

Fler visualiseringsprojekt inom akademin hittar du på http://visualisering.gu.se/projekt

Projekt

 • Förbättrad vård i hybridsalen Läs mer

  Framväxten av hybridoperationssalar kombinerar drag av både bildstyrda minimalinvasiva kirurgiska ingrepp med mer traditionell öppen kirurgi. Projektet vill optimera rutinerna för strålskydd och därigenom minimera risker till följd av exponering för joniserad strålning. Projektet vill även ge mer generell kunskap om hur effektiva och säkra rutiner kan utvecklas för behandlingar med medicinsk bildteknik.

   

  Projektledare: Jonas Ivarsson

  Medverkande: Charlotta Lund, Anja Almén, Magnus Båth; Mårten Falkenberg; Hans Rystedt

 • Dialogverktyg för visualisering av miljödata i stadsmodeller Läs mer här.

  Osynliga miljövärden såsom luftföroreningar, buller, vind och solstrålning är svåra att presentera på ett begripligt sätt, och kan därmed vara svåra att greppa. Ett nytt samarbete mellan akademin, staden och näringslivet ska finna en metod för att enklare visualisera dessa miljövärden och därmed underlätta stadsplanering.

  Kontakt för frågor:

  Projektledare Beata Wästberg 

 • Visualisering och modellering av urban luftkvalitet - påverkan av vegetation, bebyggelsestruktur och trafikemissioner Läs mer

  Forskningsprojektet "Visualisering och modellering av urban luftkvalitet - påverkan av vegetation, bebyggelsestruktur och trafikemissioner" är ett av de projekt som har blivit beviljat ett stort anslag från Formas. Projektet ska drivas i samarbete mellan Chalmers/GU, Göteborgs Universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet. Tillsammans kommer de att se på frågan kring hur förtätning, urban vegetation och trafik påverkar luftkvalitet.