Hoppa till huvudinnehåll

ToRSIM - Trafiksimulator

ToRSIM – Trafiksimulator är en förstudie som syftar till att utreda möjligheterna att etablera en arena för transport- och trafiksimulering på Visual Arena vid Lindholmen Science Park.

asta image

I projekt ToRSIM – Trafiksimulator så studeras förutsättningarna för att etablera en arena för transport- och trafiksimulering som en del av Visual Arena vid Lindholmen Science Park. Ambitionen är att ToRSIM – Trafiksimulator ska kunna fungera som en virtuell testbädd. Dit ska aktörer som driver projekt med inriktning mot utveckling av nya mobilitetslösningar kunna vända sig och få hjälp med olika former av simuleringar. 

Genom att på ett tidigt stadie simulera idéerna på nya mobilitetslösningar så kan man få en indikation på potentialen i dem och därmed kunna bedöma om och hur man ska gå vidare. Ett positivt resultat från simuleringen skulle till exempel kunna medföra att man vågar och kan genomföra större verkliga test. De som driver denna typ av innovationsprojekt anser att det dagsläget saknas en aktör som kan bistå med dessa simuleringar, men att det vore önskvärt att det fanns.

Som en del av förstudien ingår också att undersöka om och hur arenan skulle kunna bidra till Västra Götalandsregionens godsstrategi. I denna så nämns det ett antal olika insatsområden där möjligheter till transport- och trafiksimulering skulle kunna bidra och är efterfrågat. I godsstrategin så nämns bland annat ett behov av att sprida kunskap om vilka behov och förutsättningar godstransporter har. Ett sätt att sprida kunskap är genom att simulera och visualisera.

Projektet är finansierat av Västra Götalandsregionen.

Vill du veta mer om ToRSIM – Trafiksimulator?