Hoppa till huvudinnehåll

Skyfall

Pilotprojektet leddes av Berge med Göterborgs Stad Kretslopp och Vatten som behovsägare och RISE, Ramboll, Insert Coin och HiQ som samarbetspartners.

Skyfall_afterTheStorm

Hur skyfallsäkrar vi staden?

I piloten Skyfall har Göteborgs digitala tvilling testats för arbete med att skyfallssäkra staden. Simulerad översvämningsdata från Göteborgs stad har visualiserats i tvillingmodellen för rikare analyser av översvämningar i område med planerad bebyggelse. Målet är att utveckla ett interaktivt verktyg för att se till att skyfallskrav följs i stadsplaneringsprocesser där olika aktörer ska kunna krocktesta åtgärder för att fatta bra och hållbara beslut för att rusta staden inför skyfall.

Utmaningar

Vattenvisualiseringar är torra. Det är svårt att väcka förståelse och känslor med de vattenvisualiseringar som idag används i stadsplaneringsprojekt. Aktörer som har intresse av att förstå översvämningkonsekvenser har svårt att se hur deras ansvarsområden drabbas.


Tekniska modeller och program fungerar bra för vatteningenjörerna men sätter trösklar för andra att delta i arbetet för att analysera, modellera och testa skyfallsåtgärder.


Långa simuleringstider gör att endast ett fåtal åtgärdsförslag hinner simuleras och jämföras i stadsplaneringsprocesser innan beslut fattas om hur staden kommer utformas. Lösningarna hinner 
inte optimeras för att följa skyfallskrav.

Prototypen

Stadens egna simulerade skyfallsdata har visualiserats i Virtual Gothenburg, genom utveckling i spelmotorn Unreal Engine. 


Med prototypen har pilotteamet testat hur staden kan jobba med interaktiva verktyg och visualisering för att följa skyfallskrav i stadsplaneringsprocesser. I prototypen går det att jämföra hur översvämningssituationen skiljer sig i scenario med exploateringar och skyfallsåtgärd (hämtade från en av stadens detaljplaner) och användaren får både en överblick av översvämningen, så väl som detaljerad data (vattendjup, flödesriktningar, flödeshastighet osv). Målet är att öka förståelse och engagemang för konsekvenser som leder till att personer utan teknisk expertis kan dra slutsatser i analys och komma med flera åtgärdsförslag att testa i stadsplaneringsprojekt.

Resultat

Genom att testa prototypen kunde vi identifiera flera nyttoeffekter och användningsområden. Nyckeln till ett smart verktyg för staden är realtidssimuleringar av översvämningsdata. När detta kan integreras kommer aktörer kunna krocktesta idéer och åtgärder och effektivisera arbete i flera processer. Realtidssimulering av vatten och översvämningar öppnar möjligheter för många use case baserat på behov som identifierats i piloten.

 

3D visualization of Gothenburg
3D visualization of Gothenburg
Workshop with Virtual Gothenburg Lab
Skyfall_Workshop_Mojligheter_Framåt

En tvilling och tusen möjligheter

Just nu planerar intressenter kommande utvecklingsprojekt för att ta pilotens insikter vidare. Fokus kommer delvis ligga på realtidssimuleringar för att skapa verktyg användbara för fler.

Genom olika simuleringar, mer detaljerad information och funktionalitet kan prototypen anpassas för dina behov - hur vill du arbeta vidare med Skyfall?

Så här ser det ut

Här kan du titta på en demo från pilotprojektet.

Pilotledarna

Det är vi som ansvarat för detta pilotprojekt.

Josefine Moos

Josefine Moos

Berge
Service Designer/Project lead
Skyfall, Virtual Gothenburg Lab
Dick_Karlsson

Dick Karlsson

Kretslopp och vatten Göteborgs Stad
Senior specialist klimatanpassning
Skyfall, Virtual Gothenburg Lab

Andra projekt vi genomfört

Här hittar du de andra pilotprojekten.

Centralenområdet_Drottningstorget_Bildcred till Jernhusen

Centralenområdet

Målet med pilotprojektet var att skapa ett interaktivt verktyg som hjälper Trafikkontoret att förstå och analysera olika förslag till utformning av Centralenområdet.
3d visualization over Gothenburg

CoExist 2

In the future autonomous vehicles will have to interact with their surroundings in a separate way than manually driven vehicles. By using the digital twin, we can explore the interaction between...
Exempelbild till Social hållbarhet i stadsutveckling

Social hållbarhet i stadsutveckling

I denna pilot utforskade vi tillsammans hur ett lättillgänglig tekniskt gränssnitt till stadens digitala tvilling kan stärka såväl invånare som tjänstepersoner och vara ett stöd för det gemensamma...
Stadens siluett

Stadens Siluett

I piloten Stadens Siluett tittade vi på hur spelmotorer kan stärka dialogen mellan exploatörer och Stadsbyggnadskontor, i deras uppgift att harmonisera stadsbilden mellan framtid och dåtid. Läs mer om...
illustration innovation

Ditt behov i fokus!

Virtual Gothenburg Lab är under utveckling och öppnar nu upp för tester kopplade till Göteborgs stads digitala tvilling. Finns det något som Du har behov av att testa? Hör av dig till oss!