Hoppa till huvudinnehåll

Sökes: företag som vill ha hjälp att lösa utmaningar med hjälp av designmetodik

måndag, mars 29, 2021

Insats 4 inom det strategiska området Innovationskraft innebär att satsa aktivt på kreativa näringar (KKN) som katalysator för innovation. Aktivitet 3 innebär att vi ska genomföra projekt med masterstudenter från konstnärliga fakulteten som går in i företag/verksamheter för att bidra till innovation. Studenter från Embedded Design vid Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborgs universitet, är engagerade men behöver företag att samverka med. Är ditt företag intresserade?

Intresserad? Maila Azadeh Kazemi Azadeh.Kazemi@businessregion.se 

 

Projektinformation

Till företag
Många företag och organisationer står inför den svåra utmaningen att möta kraven på ökad globalisering, digitalisering och hållbarhet. För att kunna svara mot dessa globala frågeställningar krävs ett skifte från traditionella beteenden och tänkande kring organisatoriska frågeställningar, marknadsfrågor och affärslogik. 

Designområdet har, med sitt användarbaserade fokus och sin utforskande arbetsprocess, en inneboende förändringskraft som utmanar, kan belysa problemställningar utifrån nya perspektiv och ge möjlighet att genomföra radikala innovationer.

Vi tror att innovation uppstår när vi blandar kompetens från olika branscher, yrkesroller och ansvarsområden. Innovation kan vara såväl teknik, som processer och ny kunskap.

Till Studenter
Är du intresserad av att arbeta med innovation i ett vidare perspektiv gentemot organisationer eller inom företag? Vill du arbeta tillsammans med andra kompetenser och skapa nya innovationer och utveckla tjänster, produkter eller organisation utifrån samverkande och konstnärlig praktik? Vi tror att kan användas för att åstadkomma radikala förändringar och vill påverka i globala samhälleliga och organisatoriska frågor.

Du som student utvecklar kunskaper och färdigheter för att kunna driva innovation integrerat i en organisationsstruktur.

Du kommer att kunna samverka med företag, där din kunskap från utbildningen används för att kunna skapa nya innovationer, hållbara förändring från insidan – förändring i organisationskultur, av ett företags affärslogik, av ett företags erbjudande, tjänster eller produkter.

Till båda
Ni kommer tillsammans överens om mål, ramar och metod för projektet. Det är viktigt att ni tillsammans kommer fram till ett område för projektet som är relevant för företaget och motiverande för studenten. BRG bidrar med handledning och ersättning till studenterna (10 000 kr/projekt). 

Omfattning och mål för projektet görs upp mellan studenter och företag, Business Region Göteborg står för handledning och ersättning till studenter.

 

Bakgrund 

Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är en förutsättning för både stadens och regionens utveckling. Företagen skapar arbetstillfällen och tillväxt, staden skapar flera av de förutsättningar som näringslivet behöver för att utvecklas och växa. Göteborgs Stads arbete med näringslivsfrågor är därför av strategisk betydelse och inom staden finns många olika aktörer med ett konkret näringslivsuppdrag kopplat till det egna grunduppdraget. Mot bakgrund av detta gav kommunfullmäktige 2016 Business Region Göteborg AB och kommunstyrelsen i uppdrag att, i samverkan med berörda aktörer i Göteborgs Stad och Göteborgsregionen, ta fram ett näringslivsstrategiskt program som tydliggör stadens samlade arbete gentemot näringslivet för att skapa goda förutsättningar för företagande.

 

Göteborgs stads näringslivsstrategiska program

Näringslivsstrategiska program beskriver hur Göteborg som stad ska arbeta för att skapa bättre förutsättningar för företagande. I arbetet bidrar 24 förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad samt alla kommuner i Göteborgsregionen. Programmet är utmaningsdrivet och framtaget i dialog med näringslivet och dess organisationer, akademi och arbetstagarorganisationer. Målbilden i Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program är minst 120 000 ytterligare jobb till 2035 (från 2016). Inom de sex områdena i programmet finns en rad insatser och aktiviteter beskrivna i handlingsplanen som ligger fram till 2021 och arbetet med nästa handlingsplan är påbörjat. På Business Region Göteborgs webbplats kan man följa arbetet med det näringslivsstrategiska programmet. 

Utifrån de utmaningar som Göteborg och regionen står inför, samt de prioriteringar som framkommit i dialogen med näringsliv och akademi, har sex strategiska områden identifierats.

För att Göteborgs Stad ska lyckas uppnå målbild och mål, måste ett strategiskt arbete drivas inom samtliga dessa sex strategiska områden:

  • Kompetensförsörjning

  • Attraktionskraft

  • Infrastruktur och tillgänglighet

  • Markberedskap och fysisk planering

  • Företagsklimat

  • Innovationskraft

 

Strategiskt område: Innovationskraft
Göteborg stärker näringslivets förutsättningar för innovation. 

Göteborg är navet i Sveriges viktigaste industriregion och basen för flera globala kunskapsintensiva tillverkningsföretag. Det skapar unika förutsättningar för staden att vara testarena för utveckling av ny teknik som kan lösa framtidens samhällsutmaningar. Göteborgs Stad ska stödja denna utveckling genom att stärka näringslivets förutsättningar för innovation och inom staden vara öppen för innovationer i sina verksamheter. 

Åtgärder:

  • Initiera, utveckla och samordna klusterinitiativ och strategiska samverkansprojekt där kompetenser korsbefruktas.

  • Positionera staden som internationellt ledande test- och demomiljö för hållbara lösningar på samhällsutmaningar.

  • Stärka Göteborgs position som den innovativa motorn i svensk industri.

  • Satsa aktivt på kreativa näringar som katalysator för innovation.

 

Ökad innovationskraft

Den ekonomiska utvecklingen går från produkter till tjänster och digitaliseringen ändrar spelplanen helt på många områden. Nya affärsmodeller och nya innovationer kräver samverkan mellan aktörer på ett helt annat sätt än tidigare. Konkurrenssituationen förändras för etablerade företag samtidigt som nya möjligheter öppnas för nya snabbväxande aktörer. Den samlade innovationskraften är viktig för att klara samhällsutmaningar och för att skapa konkurrenskraftiga innovationer för en global marknad och bidrar till ytterligare investeringar och etableringar samt attraherar talang/kompetens. Göteborg är navet i Sveriges viktigaste industriregion och basen för flera globala kunskapsintensiva tillverkningsföretag. 

Stadens ambitioner att ställa om och växa inom dessa områden skapar unika förutsättningar för gemensamma testbäddar för utveckling av ny teknik, nya processer och affärsmodeller. Även mindre företag och andra branscher är viktiga för innovationsutveckling. De skapar sysselsättning, injicerar kunskap i större företag och är innovationsdrivande. 

I Europa rankas Västsverige som en av de främsta regionerna, men vi behöver öka andelen investerade FoU-medel till kommersiellt gångbara produkter och tjänster. Här är det viktigt att stärka samverkan mellan näringsliv, offentlig verksamhet och forskningsaktörer genom till exempel testbäddsmiljöer och klusterinitiativ som kortar vägen till marknaden för innovativa lösningar.