Hoppa till huvudinnehåll

Varför visualisering?

Person using VR
Person working with VR-AR

Visualisering är ett sätt att kommunicera, ett verktyg som berikar vårt uttryckssätt och hjälper oss att förstå och uppleva.

Person using VR

Genom att utveckla och använda visualiseringar kan vi förenkla och åskådliggöra sammanhang som ligger dolda i stora datamängder eller är utanför våra sinnens förmåga.

”Det bästa sättet att få hög bandbredd mellan en människa och datorn är att använda visualisering”
 

Anders Ynnerman Visual Forum 2020

 

Nyttor och effekter

Genom att utveckla och använda visualiseringar kan vi förenkla och åskådliggöra sammanhang som ligger dolda i stora datamängder eller är utanför våra sinnens förmåga. Många forskningsfält är idag beroende av dessa kraftfulla och interaktiva visualiseringar och stora samhällsbyggnadsprojekt är idag otänkbara utan visualisering om medborgare ska kunna delta i den demokratiska processen. Det är viktigt att inte stanna upp utan att vidareutveckla vår kunskap om visualiseringar eftersom det ger ökade möjligheter att effektivt analysera och synliggöra datamängder som kan bidra till avgörande förklaringar av komplexa samband och abstrakta teorier. Genom en sådan process kan visualisering bidra till ökad samhällsnytta, nya innovationsmöjligheter, konkret samverkan mellan forskning, företag, organisationer, myndigheter och allmänhet.

Bidrar till innovation och demokrati

Visualisering blev erkänt som vetenskaplig disciplin för drygt 30 år sedan, och sedan dess har forskarkåren varit relativt enad om definitionen och betydelsen av vad visualisering betyder. Enkelt förklarat innebär visualisering ett åskådliggörande av komplexa, flerdimensionella, sammanhang genom uttryckssätt som anpassats för människans synsinnen. Visualisering kan ske till exempel genom bilder, diagram, simuleringar och animeringar. En mer akademisk definition lyder: the use of computer-supported interactive, visual representations of (abstract) data to amplify cognition.

Visualisering är ett område under mycket stark expansion, där ökade insikter om fördelarna med att kommunicera med hjälp av bilder går hand i hand med de ökade tekniska möjligheterna att skapa interaktiva och dynamiska visualiseringar. Genom att utveckla och använda visualiseringar kan vi förenkla och åskådliggöra sammanhang som ligger dolda i stora datamängder eller är utanför våra sinnens förmåga. Många forskningsfält är idag beroende av dessa kraftfulla och interaktiva visualiseringar och stora samhällsbyggnadsprojekt är idag otänkbara utan visualisering om medborgare ska kunna delta i den demokratiska processen. Det är viktigt att inte stanna upp utan att vidareutveckla vår kunskap om visualiseringar eftersom det ger ökade möjligheter att effektivt analysera och synliggöra datamängder som kan bidra till avgörande förklaringar av komplexa samband och abstrakta teorier. Genom en sådan process kan visualisering bidra till ökad samhällsnytta, nya innovationsmöjligheter, konkret samverkan mellan forskning, företag, organisationer, myndigheter och allmänhet.

Vi använder ständigt visuell information för att styra vår motorik och för att hämta in information. Så fort ljuset träffat näthinnan startar en process i hjärnan för att tolka det vi ser och dra slutsatser om hur vi ska handla eller reagera. Därför är visuell information mycket viktigt vid interaktion med omvärlden och vid kunskapsöverföring.

Bättre beslut med stöd av visualisering

Genom visualisering kan olika individer få samma bild av en plan eller händelse. Det gör det möjligt att kommunicera över barriärer som genus, kultur och ålder. Det är dock viktigt att förstå att visualisering också kan luras. Det går också att göra fina visualiseringar av dålig eller inkomplett data, så glöm inte att vara källkritisk när du tittar på visualiseringar. 

Tack vare den snabba utvecklingen inom hård- och mjukvara så har vi också blivit bättre på att förstå hur vår syn faktiskt fungerar, hur vi människor tolkar och analysera bilder. Kärnan i visualisering är att vi försöker dela upp arbetsbördan mellan dator och människor. Datorer räknar snabbt och rätt, och människan är duktig på se sammanhang och analysera bilder vilket kan leda till bättre beslut. Därför är visualisering viktigt inom många områden. Visualisering skapar en möjlighet för flera aktörer att se samma sak framför sig. Man har t.ex. sett tydliga vinster i tidseffektivitet vad det gäller beslut kring byggnation när man gått från 2D- till 3D-ritningar i beslutsprocessen.

En visualisering kan vara en handritad skiss eller en bild skapad med ett datorprogram. När det gäller att göra stora datamängder begripliga används olika former av diagram eller kartor och då talar man om informationsvisualisering. Visualisering används bland annat för att förklara planerade förändringar av stadsmiljö, statistiska samband och medicinska ingrepp. Det är ett viktigt redskap med stor demokratisk och pedagogisk potential.

Med dagens kraftfulla datorer är det möjligt att skapa spektakulära visualiseringar. Man kan resa in i människokroppen och göra upptäcktsfärder till andra galaxer eller ner i havsdjupen. 

Behovet av att visa och åskådliggöra information för andra har funnits så länge det har funnits människor. Från tidiga grottmålningar i södra Europa via de första kartorna till dagens visualiseringar av komplex information inom olika områden som medicin, geografi och datavetenskap.

Vill du veta mer om visualisering? 

Vi har ett unikt nätverk och bred kompetens inom visualiseringsområdet. Visualisering används idag inom många olika branscher till exempel sjukvård, stadsplanering och datavetenskap. Kontakta oss för mer information.