Hoppa till huvudinnehåll

Sendsmart

Sendsmart är ett projekt som ska skapa hållbara godstransporter i stadsmiljö. De innovativa och hållbara lösningarna ska leda till minskad påverkan på klimat, bullernivå och människors hälsa. Resultatet blir samtidigt en mer attraktiv och konkurrenskraftig stad.

Sendsmart truck

Sendsmart leds av CLOSER, den nationella arenan för transporteffektivitet inom Lindholmen Science Park. Sendsmart är ett samverkansprojekt med deltagare från näringsliv, akademi och samhälle. Det är delfinansierat av Vinnova med en totalbudget på 18 miljoner. Vinnova finansierar hälften och de 17 medverkande parterna bidrar tillsammans med lika mycket. Sendsmart drivs i nära samarbete med Go:smart, ett projekt som utvecklar framtidens resetjänster.

Kommersiella lösningar inom logistik

En stor utmaning i Sendsmart-projektet är att både finna tekniska lösningar för transportbranschen och mjuka lösningar som fokuserar på samarbete mellan flera aktörer. Målet är också att logistiklösningarna ska vara kommersiellt gångbara.

Tidplan:
Projektstart: september 2012
Projektslut: september 2014

Projektpartners:
Lindholmen Science Park, Trafikkontoret, AB Volvo, Renova, Schenker Consulting, Chalmers, Trafikverket, Business Region Göteborg, Fraktkedjan, Göteborgs Lastbilscentral, Älvstranden Utveckling, Innerstaden Göteborg, Mistra Urban Futures, Tyréns, NCC, Peab, Svevia

Demonstrationsprojekt inom Sendsmart

Sendsmart kommer driva demonstrationsprojekt inom tre identifierat viktiga områden;

  • Godsförsörjning
  • Bygg & anläggning
  • Avfall & återvinning

Dessutom tillkommer utvärdering, visualisering och marknadsföring som tar ett helhetsgrepp kring de tre demonstrationsområdena.

Godsförsörjning

Delprojektet Godstransporter fokuserar på att visa på möjligheterna att skapa transportlösningar för hållbar tillväxt som kan uppvisa tydliga långsiktiga kommersiella fördelar för flera parter i transportsystemet i en urban miljö. Perspektivet är effektiva godstransporter utifrån stadens förutsättningar.

Bygg och anläggning

Transporter av överskottsmassor genererar ett mycket omfattande trafik- och transportarbete. En gemensam plattform för handel och utbyte av dessa överskottsmassor skulle innebära en stor förbättringspotential jämfört med dagens arbetssätt. En handelsplats för överskottsmassor kan också användas av myndigheter för att uppskatta massbalanser.

Avfall och återvinning

Avfalls- och återvinningstransporter är intressanta då det råder en stabilitet i transportbehovet som leder till en regelbundenhet i transporterna vilket i sin tur medför stora förbättringspotentialer och optimeringsmöjligheter. Vi utvecklar, testar och utvärderar nya innovativa lösningar för en grönare och mer samhällsekonomiskt effektiv hämtning av avfall.

Utvärdering

Utvärdering kommer göras fortlöpande av projektet. Tanken är också att utvärdering ska bistå de enskilda fältförsöken eller implementeringen av lösningar som tagits fram i projektet. I utvärderingen kommer vi även att titta på hur projektet kan kopplas till framtidens resetjänster i Go:smart.

Visualisering - ett verktyg i Sendsmart

Visualisering kommer vara ett naturligt inslag i projektet Sendsmart för att stötta projektdeltagarna i utvecklingsprocessen och öka beslutsfattarnas förståelse för projektet. Visualisering kommer även att används som metod och verktyg för utvärdering, generalisering och fortsatt utveckling av koncepten. Vi ser även möjligheter med att använda visualiseringsteknik vid marknadsföring av Sendsmart nationellt och internationellt. Visual Arena Lindholmen kommer att utgöra basen för Visualiseringsdelen i projektet.