Hoppa till huvudinnehåll

Social hållbarhet i stadsutveckling

Pilotprojektet leddes av RISE AB med Göteborgs Stad Socialförvaltningen Centrum som behovsägare och Insert Coin och OutHere som samarbetspartners.

Exempelbild till Social hållbarhet i stadsutveckling

Hur bygger vi en bättre stad tillsammans?

I denna pilot utforskade vi tillsammans hur ett lättillgänglig tekniskt gränssnitt till stadens digitala tvilling kan stärka såväl invånare som tjänstepersoner och vara ett stöd för det gemensamma arbetet för en socialt hållbar stad.

I stadsplaneringsprocesser möts inblandade parter av många utmaningar: Hur kan nutida och framtida behov bland en stads befolkning jämkas? Hur kan processen ta hänsyn till resursvaga gruppers behovs och till behov som är svåra att definiera och mäta, och inte bara resurstarka gruppers behov och behov som är lätta att definiera och mäta? Att inte ta utmaningar som dessa på allvar har stora sociala kostnader i att reella behov osynliggörs och inte blir mötta, vilket samtidigt kan innebär stora ekonomiska kostnader för enskilda och invånargrupper såväl som samhället och dess institutioner i stort.
För oss blir ju så klart den konkreta utmaningen: Hur kan vi använda en digital tvilling för att lyfta sociala hållbarhetsfrågor?

Utmaningar

Boendesegregation och invånares bristande delaktighet inom stadsutveckling har framförts som exempel på utmaningar i städers utveckling av livsmiljöer. Inom arbetet med Göteborgs Stads program för en Jämlik Stad utgör pilotområdet en möjlighet att visualisera och uppleva scenarier kring torgmiljö i dialog med områdets invånare och därmed främja utvecklingen av hållbara och jämlika livsmiljöer.

Lösningar

Efter gemensamma utforskningar designade vi i pilotgruppen ett koncept av ett redskap för inventering och dialog i stadsmiljö för såväl gemene invånare att använda som stadens tjänstepersoner. Närmare bestämt designade vi en mobilapp som med hjälp av platsinformation är tänkt att placera ut virtuell information om stadsrummet från den digitala tvillingen i användarens omgivning i olika format. Detta skulle alltså kunna vara historisk statistisk, realtidsdata såväl som förslag och planer på ändringar av stadens miljö. Viktigast av allt med konceptet är att användare av appen ges möjlighet att själv föra in egna förslag om en plats, antingen genom att virtuellt placera ut på förhand givna 3D-modeller av föremål i omgivningen, lämna kommentarer i textformat eller reagera på redan utplacerad information.


Konceptet är som nämnt tänkt att stödja dialog såväl som inventering, varför invånare får möjlighet att gå i dialog med andra användares utplacerade förslag, till exempel genom att justera var en virtuell parkbänk placeras eller hur lång en blomrabatt längs en gågata ska vara, eller genom att svara på direkta förfrågningar från Göteborgs Stads förvaltningar. Dessa är tänkta, med hjälp av mobilappen eller ett datorbaserat stödprogram, att kunna placera ut tids- och platsbegränsade frågor som går att koppla till särskilda stadsplaneringsprocesser eller, när en stadsplaneringsprocess når ett tillstånd då det är redo att möte allmänheten, göra den tillgänglig för granskning.

Resultat

Resultatet, förutom designkonceptet och en teknisk prototyp för utvärdering av delar av detsamma, är de insikter som uppstod och skapades genom pilotprojektets lopp. Flera olika aktörer uttryckte ett genuint intresse för potentialen i att digitalt understödja dialog- och inventeringsprocesser i staden just på de sätt som konceptet har fångat och uttryckt möjligheterna kring det. Inte minst när det gäller just de där frågorna som kan te sig särskilt svåra att mäta och som kräver att bredare målgrupper möts på nya sätt.

Demo of app

Pilotprojektets tekniska prototyp i användning: Konceptet att en användare tittar på en annan användares förslag om stadsrummet testas.

Demo of app

Möjligheter framåt

Den självklara vägen framåt är att vidareutveckla och förfina prototypen, både konceptuellt och tekniskt. Förutom att helt enkelt göra appen mer användarvänlig och fylla den med mer material och fler funktionaliteter skulle det vara väldigt givande att utforska och anpassa konceptet till specifika användningsfall i och utanför stadsutveckling.

Andra frågor att utforska är etik- och dataintegritetsfrågor kring konceptet, såväl som att undersöka vilka konstruktiva organisationsförändring den här typen av redskap kan möjliggöra för offentliga aktörer.

Pilotledarna

Det är vi som ansvarat för detta pilotprojekt.

László Sall Vesselényi

László Sall Vesselényi

RISE
Interaction Designer
Social hållbarhet i stadsutveckling, Virtual Gothenburg Lab

Andra projekt vi genomfört

Här hittar du de andra pilotprojekten.

Centralenområdet_Drottningstorget_Bildcred till Jernhusen

Centralenområdet

Målet med pilotprojektet var att skapa ett interaktivt verktyg som hjälper Trafikkontoret att förstå och analysera olika förslag till utformning av Centralenområdet.
3d visualization over Gothenburg

CoExist 2

In the future autonomous vehicles will have to interact with their surroundings in a separate way than manually driven vehicles. By using the digital twin, we can explore the interaction between...
Skyfall_afterTheStorm

Skyfall

I piloten Skyfall har Göteborgs digitala tvilling testats för arbete med att skyfallssäkra staden. Målet är att utveckla ett interaktivt verktyg för att se till att skyfallskrav följs i...
Stadens siluett

Stadens Siluett

I piloten Stadens Siluett tittade vi på hur spelmotorer kan stärka dialogen mellan exploatörer och Stadsbyggnadskontor, i deras uppgift att harmonisera stadsbilden mellan framtid och dåtid. Läs mer om...
illustration innovation

Vad vill du testa?

Virtual Gothenburg Lab är under utveckling och öppnar nu upp för tester kopplade till Göteborgs stads digitala tvilling. Finns det något som Du har behov av att testa? Hör av dig till oss!